• งานแถลงข่าวพิธีปิดโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น วันที่ 7 ต.ค.2562
  • งานแถลงข่าวพิธีปิดโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น วันที่ 7 ต.ค.2562
  • งานแถลงข่าวพิธีปิดโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น วันที่ 7 ต.ค.2562
  • งานแถลงข่าวพิธีปิดโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น วันที่ 7 ต.ค.2562
  • งานแถลงข่าวพิธีปิดโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น วันที่ 7 ต.ค.2562
  • งานแถลงข่าวพิธีปิดโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น วันที่ 7 ต.ค.2562
  • งานแถลงข่าวพิธีปิดโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น วันที่ 7 ต.ค.2562
  • งานแถลงข่าวพิธีปิดโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น วันที่ 7 ต.ค.2562
  • งานแถลงข่าวพิธีปิดโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น วันที่ 7 ต.ค.2562
  • งานแถลงข่าวพิธีปิดโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น วันที่ 7 ต.ค.2562

งานแถลงข่าวพิธีปิดโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น วันที่ 7 ต.ค.2562
ณ อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก  

แบ่งปัน