• พิธีเปิดสำนักงานคลังเขต 6 พิษณุโลก วันที่ 5 กันยายน 2562
  • พิธีเปิดสำนักงานคลังเขต 6 พิษณุโลก วันที่ 5 กันยายน 2562
  • พิธีเปิดสำนักงานคลังเขต 6 พิษณุโลก วันที่ 5 กันยายน 2562
  • พิธีเปิดสำนักงานคลังเขต 6 พิษณุโลก วันที่ 5 กันยายน 2562
  • พิธีเปิดสำนักงานคลังเขต 6 พิษณุโลก วันที่ 5 กันยายน 2562
  • พิธีเปิดสำนักงานคลังเขต 6 พิษณุโลก วันที่ 5 กันยายน 2562
  • พิธีเปิดสำนักงานคลังเขต 6 พิษณุโลก วันที่ 5 กันยายน 2562
  • พิธีเปิดสำนักงานคลังเขต 6 พิษณุโลก วันที่ 5 กันยายน 2562
  • พิธีเปิดสำนักงานคลังเขต 6 พิษณุโลก วันที่ 5 กันยายน 2562
  • พิธีเปิดสำนักงานคลังเขต 6 พิษณุโลก วันที่ 5 กันยายน 2562

พิธีเปิดสำนักงานคลังเขต 6 พิษณุโลก วันที่ 5 กันยายน 2562
 

แบ่งปัน