• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่าย (MOU)
  • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่าย (MOU)
  • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่าย (MOU)
  • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่าย (MOU)
  • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่าย (MOU)
  • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่าย (MOU)
  • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่าย (MOU)
  • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่าย (MOU)
  • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่าย (MOU)
  • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่าย (MOU)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่าย (MOU)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่าย (MOU)โครงการศูนย์การออกแบบและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Design&Innovation Center) โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2560  

แบ่งปัน